Thành thạo C++ qua 108 bài học

Trần Duy Thanh
0 đánh giá 954 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android...
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
 • Biết cách sử dụng thành thạo các hàm
 • Cơ hội xin vào các công ty lập trình lớn

Giới thiệu khóa học

C++ Là gì?

Công nghệ thông tin với các phần mềm và ứng dụng phát triển liên tục không ngừng nghỉ, ngôn ngữ lập trình từng bước ra đời thể hiện được vai trò hữu ích của nó. Một trong số ngôn ngữ lập trình thể hiện được đẳng cấp cũng như vị thế của nó chính là C++.

C++ là ngôn ngữ lập trình hướng tới đối tượng có mục đích chung. Mã C++ có thể làm việc theo kiểu C hoặc C with class. C++ là ngôn ngữ cấp trung gian vì nó gói gọn cả tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp.

Ứng dung của ngôn ngữ C++

⚠️ C++ sử dụng vận hành các ứng dụng

⚠️ C++ sử dụng trong các trò chơi

⚠️ C++ sử dụng để dựng phim hoạt hình

⚠️ C++ sử dụng trong trình duyệt web, truy cập cơ sở dữ liệu...

 Tuy nhiên:

Để học và làm việc thành thạo được với ngôn ngữ lập trình C++ này không phải đơn giản, chính vì thế khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học của giảng viên Trần Duy Thanh được ra đời. Nó cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học.

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...

✔️ Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....)

✔️ Cách tạo và gọi hàm trong C++

 • Xử lý mảng

 • Xử lý con trỏ

 • Xử lý chuỗi

 • xử lý cấu trúc

 • Xử lý tập tin

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi!

 

Nguồn: Khóa học liên kết giữa StudyNow và Unica

Nội dung khóa học

6 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Đề Cương - Thành Thạo Cpp qua 108 bài học

 • Bài 2: Giới thiệu về C++

 • Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng

 • Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên

 • Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++

 • Bài 6: Các ký tự đặc biệt

11 bài học - 0 phút

 • Bài 7: Các loại ghi chú trong C++

 • Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến

 • Bài 9: Hằng số và biểu thức

 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu

 • Bài 11: Các toán tử trong C++

 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn

 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác

 • Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác

 • Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây

 • Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình

 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện

11 bài học - 0 phút

 • Bài 18: Câu lệnh If

 • Bài 19: Câu lệnh if ... else

 • Bài 20: Câu lệnh If ... else lồng nhau

 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else

 • Bài 22: Câu lệnh switch

 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1

 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2

 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện

 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học

 • Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác

 • Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện

12 bài học - 0 phút

 • Bài 29: Vòng while

 • Bài 30: Vòng do... while

 • Bài 31: Vòng for

 • Bài 32: Câu lệnh break

 • Bài 33: Câu lệnh continue

 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau

 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

 • Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện

 • Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình

 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện

12 bài học - 0 phút

 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo

 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều

 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều

 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều

 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều

 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều

 • Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1

 • Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2

 • Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3

 • Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4

 • Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5

 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện

12 bài học - 0 phút

 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm

 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm

 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực

 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến

 • Bài 57: Parameter mặc định

 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui

 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2

 • Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm

 • Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci

 • Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác

 • Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số

 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện

13 bài học - 0 phút

 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ

 • Bài 66: Các Toán tử con trỏ

 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ

 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null

 • Bài 69: Con trỏ và mảng

 • Bài 70: Mảng Con trỏ

 • Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2

 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1

 • Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2

 • Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3

 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4

 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5

 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện

13 bài học - 0 phút

 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

 • Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi

 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi

 • Bài 81: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi

 • Bài 82: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi

 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi

 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường

 • Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1

 • Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2

 • Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3

 • Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4

 • Bài 89: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5

 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện

9 bài học - 0 phút

 • Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc

 • Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc

 • Bài 93: Lệnh gán cấu trúc

 • Bài 94: Mảng cấu trúc

 • Bài 95: Con trỏ cấu trúc

 • Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên

 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm

 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số

 • Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện

9 bài học - 0 phút

 • Bài 100: Khái niệm về tập tin

 • Bài 101: cách ghi tập tin text file

 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file

 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin

 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin

 • Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số

 • Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên

 • Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm

 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện

1 bài học - 0 phút

 • Bài 109: Bài tập tổng hợp - Quản lý Sách

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
1 học viên 10 khóa học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế - Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
475.000đ 675.000đ -30%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 109 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC